علوم پزشکی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۹ مهر ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۷ مهر ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۶ مهر ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۲ مهر ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۱ مهر ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۰۴ مهر ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۰۱ مهر ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۸ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۲۵ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۱:۰۰ (شروع از ۲۵ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۶ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۴ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۲ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۰۵ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۲ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۳:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۹:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۲:۰۰
رایگان
مشاهده