گروه آموزشی دکتر خلیلی

کلاس‌های آنلاین علوم پزشکی

کلاس‌های آنلاین گروه آموزشی دکتر خلیلی در کافه تدریس

طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۹ فروردین ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ (شروع از ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (شروع از ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۱۹ خرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۸:۳۰ (شروع از ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۳:۳۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (شروع از ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۳:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۵:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۱۰ خرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۱ خرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۱۷ خرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۱۷ خرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۷:۲۲ (شروع از ۱۹ خرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۰۸:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۵:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۹ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۰ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۰ مرداد ۱۴۰۱)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۱ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۱۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۱ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۱۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۲ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۲ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۲ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۳ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۳ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۳ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۳ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۳ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۳ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۴ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۴ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۴ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۴ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۲ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۷ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۰۷ شهریور ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۰۶ مهر ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۱۵ آذر ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۷ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰ (شروع از ۱۴ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۱ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۴ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۴ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره:
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۴ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۵ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۱۵ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۵ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۵ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۵ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۵ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۶ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۶ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۷ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۷ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۷ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۷ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۷ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۸ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۱۸ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۸ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره:
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۸ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۸ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۱۸ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۹ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره:
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۹ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۹ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۸ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۹ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۹ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰ (شروع از ۱۹ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۹ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۹ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۰ آذر ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره:
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره:
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۲۱ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۲۳ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۲۳ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۲۵ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۵ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۶ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۲۶ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۷ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۳۰ (شروع از ۲۷ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۳۰ (شروع از ۲۷ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۰۲ آذر ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۰ آذر ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۲ آذر ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۱ بهمن ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۳ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۷ آذر ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۱ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۲ آذر ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۸ آذر ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۳ آذر ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۰۱ بهمن ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۲ دی ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۷ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۳ دی ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۳۰ دی ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۸ بهمن ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۱۹ بهمن ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۵ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۵ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۵ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۱۶ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۱۶ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۱۶ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۶ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۶ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۸ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۷ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۸ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۷ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۲ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۷ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۲ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۷ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۷ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۲ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۷ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۲ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۷ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۷ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۸ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۸ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۸ اسفند ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۸ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۸ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۹ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۹ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره:
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۹ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۹ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۹ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۷ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ (شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۳۰ (شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده