بررسی ایستگاه زبان

زمان برگزاری: یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۷:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت

توضیحات

دوره آمادگی مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1400